ေငြေရးေၾကးေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားဥပေဒ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္ (၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၁ ရက္) ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

ဥပေဒ အမွတ္ : ၂၀/၂၀၁၆
ထုတ္ျပန္သည့္ရက္စဲြ :
28/01/2016
ထုတ္ျပန္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္း : ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္
Related Laws :
Tags :
က႑ : Administrative law
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ :
Repealed By :
Added On : 28/01/2016
Download :