တိရစာၦန္က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ


ဥပေဒ အမွတ္ : ဥပေဒအမွတ္ ၃၆/၂၀၁၀
ထုတ္ျပန္သည့္ရက္စဲြ :
31/12/2010
ထုတ္ျပန္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္း : ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
Related Laws :
Tags :
က႑ :
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ :
Repealed By :
Added On : 05/04/2013
Download :