ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခုံရုံးဥပေဒ


ဥပေဒ အမွတ္ : ဥပေဒအမွတ္ ၂၁/၂၀၁၀
ထုတ္ျပန္သည့္ရက္စဲြ :
28/10/2010
ထုတ္ျပန္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္း : ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
Related Laws :
Tags :
က႑ :
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ :
Repealed By :
Added On : 05/04/2013
Download :