ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ


ဥပေဒ အမွတ္ : ဥပေဒအမွတ္ ၈/၂၀၀၆
ထုတ္ျပန္သည့္ရက္စဲြ :
02/10/2006
ထုတ္ျပန္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္း : ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ
Related Laws :
Tags :
က႑ :
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ :
Repealed By :
Added On : 23/03/2013
Download :