ျမန္မာ့ပုလဲလုပ္ငန္းဥပေဒ


ဥပေဒ အမွတ္ : ဥပေဒအမွတ္ ၇/၉၅
ထုတ္ျပန္သည့္ရက္စဲြ :
10/07/1995
ထုတ္ျပန္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္း : ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕
Related Laws :
Tags :
က႑ :
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ :
Repealed By :
Added On : 14/03/2013
Download :