တိရစာၦန္က်န္းမာေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဥပေဒ


ဥပေဒ အမွတ္ : ဥပေဒအမွတ္ ၁၇/၉၃
ထုတ္ျပန္သည့္ရက္စဲြ :
25/11/1993
ထုတ္ျပန္သည္႔ အဖြဲ႔အစည္း : ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕
Related Laws :
Tags :
က႑ :
ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ :
Repealed By :
Added On : 11/03/2013
Download :